Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. harname - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  harname

  1) şeyhi'nin bir mesnevisidir. türk hiciv ve mizah edebiyatının basyapitidir.

  bu eserde, zamanının osmanlı sultanları olan çelebi sultan mehmed ve ıkinci murad hana nasihat etmektedir. padisahlara; cömertlik, adalet, dine bağlılık ve hizmetin yakıştığını söyler. aruz vezni ile yazılmış olan harname, dört kısımdan meydana gelir.

  ılk on iki beyti tevhid ve naattır. yirmi altı beytlik kısmı padisahi över. bundan sonraki kısımda ise, esas konuya geçerek; semiz, besili bir öküzün boynuzlarına imrenen caresiz bir eşeğin, boynuz aramaya gidip, başına cesitli olaylar geldikten sonrea iki kulağı da kesilmiş olarak geri dönüşünü anlatır.

  şeyhi, bu küçük mesnevisinde; mesnevide bulunması gereken bütün özellikleri göstermiştir. tasvirlerin çok canlı oluşu, nezaket, incelik, mükemmel alay ediş yetenegi ile türk mizah ve hiciv edebiyatında unutlmaz bir yer almıştır.

  2) bu mesnevide insani zaaflar hicvedilmistir..eserin kahramanı bir eşektir.hakettiğinden fazlasını ister.çayırda gördüğü öküzlere özenir.onlar gibi olmayı ister. fakat bu hatasının sonunda kulaklarından ve kuyruğundan olur

  insanların imkanlar bakımından eşit olmadıkları,kiminin doğuştan imtiyazlı olduğu, kiminin ise ne yapsa yoksulluktan kurtulamadığı ana fikrinden hareketle seyhi şu mesajı verir:

  herşeyin mutlaka bir bedeli vardır.

  3) hikaye şöyledir:  bir eşek var idi zaif ü nizar

  yük elinden katı şikeste vü zar  gah odundu vü gah suda idi

  dün ü gün kahr ile kısuda idi

  .........

  arkasından alınsa palanı

  sanki it artığıydı kalanı  birgün ıssı ider himayet ana

  yani kim gösterir inayet ana  aldı palanını vü saldı ota

  otlayarak biraz yürüdü öte  gördü otlatda yürür öküzler

  odlu gözler ü gerlü göğüzler

  .........

  boynuzı bazısının ay bigi

  kiminün halka halka yay bigi

  ........

  var idi bir eşek firasetlü

  hem ulu yollu hem kisayetlü  ol ulu katına bu miskin har

  vardı yüz sürdü dedi ey server

  .........

  bugün otlakda gördüm öküzler

  gerüben yürür idi göğüzler  yok mudur gökde bizim ıldızımız

  k’olmadı yeryüzünde boynuzumuz

  ........

  böyle cevab verdi pir eşek

  k’ey bela bendine esir eşek  dün ü gün arpa buğday işlerler

  anı otlayıp anı dişlerler  bizim ulu işimiz odundur

  od uran içimize o dundur

  .........

  gezerek gördü bir göğermiş ekin

  sanki dutardı ol ekin ile kin  yiyerek toydı karnı çağnadı

  yuvalandı vü biraz ağnadı  çıkarır har çün enkerü’l-esvat

  ekin ıssına arz olur arasat  ağaç elinde azm-i rah etdi

  tarlasını göricek ah etdi  yüreği soğumadı söğmeg ile

  olımadı eşeği döğmeg ile  bıçağını çekdi kodı ayruğunu

  kesdi kulağını vü kuyruğunu  uğrayu geldi pir eşek nagah

  sordı halini kıldı derd ile ah  batıl isteyü hakdan ayrıldım

  boynuz umdum kulakdan ayrıldım

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük