Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. islamda kadin haklari - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  islamda kadin haklari

  1) ıslâm ve kadin

  · her madde, her mâna ve her şey gibi kadının da bütün vücut ve hikmeti, keyfiyeti ve mevkii ıslâmda...

  · kadın, ıslâmda, kendisine şeriat yolundan ulaşmak şartiyle sevgili bir varlıktır. yeryüzünün efendisi ve peygamberler peygamberi ki buyurmuşlardır ki: “bana dünyanızda üç şey sevdirilmiştir: kadın, güzel koku ve namaz...”

  · hemen anlamak gerektir ki, meşru şekiller ve hadler içinde kadına bağlılık, yeryüzünün efendisi ve peygamberler peygamberinin mizacına uymak bakımından ıslâmi ve makûl bir hâdise... ıslâmın zâhir ve bâtın çerçevelerinin bütün kahramanları bu şekiller hadler içinde kadına bağlı kalmışlardır. ruhbaniyeti kabul etmeyen ıslâm, bâtınî büyük marifet yolunda nefs körletmenin usûlu olarak kadından uzak durmayı kabul etmez. aksine büyük marifet yolunda, meşru şekiller ve hadler içinde kadın alâkası şarttır.

  · kadın, ıslâmda, her şeyden evvel derin bir hayâ mevzuudur: ve bütün mahrem köşeleriyle çepçevre hisarlar ortasında yükselen bir saray gibi, edep, ismet ve gizlilik surlariyle halkalanmıştır.

  · mukaddes ıslâm şeriatı, kadını, her noktasiyle kocasının nazarlarına helâl olarak teslim ettikten sonra, onun cemiyet hayatını, mahremi bulunduğu veya bulunmadığı insanlara karşı ayrı ayrı görünüş şekilleriyle ve son derece sarahatle tanzim etmiştir. ıslâm cemiyet ve beldesinin büyük meydanında ve bütün nazarlara karşı kadın, yüzünden, el ve ayaklarından başka hiçbir noktasını çıplak olarak gösteremeyecek derecede hayâ ve hicap ifade eder. tek tel saçın bile dâhil olduğu bu hayâ ve hicap şartları yerine geldikten sonra kadın, aynı ıslâm cemiyet ve beldesinin aynı meydanında en faal ve en vazifedâr bir unsur olabilir.

  · kadını kafes arkalarına ve haremlere hapsetmek, hiç kimsenin karşısına çıkarmamak ve topuğundan saçına kadar simsiyah bir torba içine sokup öylece ve bir ân için cemiyet koridorundan geçirivermek, ıslâmi ölçü ve gereklerin emrettiği bir iş değildir. her bakımdan mükemmel olan dine bir şey eklemek veya ondan bir şey eksiltmek, dini anlamamaya ve nihayet ya ham ve kaba softalığa veya kör-kütük anlayışsızlığa varacağına göre asırlar boyunca türk cemiyetinde kadının halini, dinî vecd ve idrâkten mahrum ham ve kaba softaların eseri diye mütalâa ve bu halden ıslâmiyeti tenzih etmek lâzımdır. şer’î ölçülere bürülü olarak kadın, ıslâm cemiyet ve beldesinin büyük meydanında ve her türlü iş ve faaliyet sahasında, bütün nazarlara açık bir edep ve ismet heykelidir.

  · ayrıca kadın, mücerred kadın olarak, mücerred güzellik ölçüleriyle, ancak ıslâm şeriatinin gizlenme hadleri ve görünme şartları içindedir ki, tesir ve kıymetinin azamîsine ulaştırılmıştır. kasap dükkânlarında kuyruğuna kadar yüzülmüş çırçıplak etin vahşetini esirî bir tılsıma götüren örtü sırrı, münhasır (estetik) göziyle de yalnız ıslâmdadır.

  · ıslâmda kadın, içtimaî vazifeler arasında yalnız iki tanesinin ehliyetine malik değildir: biri imamlılık, öbürü hâkimlik... bunda da son derece ince bir hilkat sırrı güden ıslâmiyet, her şeyden evvel hissîlik ilcaîlikten uzak bir erkek seciyesi isteyen bu iki işten başka kadına hiçbir içtimaî vazifeyi yasak etmemiş, fakat kadının en yüksek ve ulvî mevkiini, onun ve erkeğinin yuvası olarak göstermiştir.

  · kadın; anne, hemşire, zevce; güzellik bakımından kadın, içtimaî vazife noktasından kadın; hilkat sırrının maddî ve mânevî bütün tecelli şekillerini ıslâmda arasın ve yalnız onunla övünsün!

  kaynak: necip fazıl

  2) recm

  3) pratik anlamda kadina en az degeri veren din olan islam'da kadinin sahip oldugu kisitli haklardir

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük