Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. anayasal haklar - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  anayasal haklar

  1) hükumetlerin inisiyatifine bırakılmayıp anayasa eliyle koruma altına alınan haklardır. hukukta hakların yerine getirilmesirealize edilmesi, koruma ile sağlanır. koruma ise türk hukuk sistemindeki uygulamasıyla, başlıca: anayasa, yasa, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge vb. tbmm kararı, bakanlar kurulu kararı ile saglanir.

  2) anayasamızın ikinci bölümünde 'kişinin hakları ve ödevleri' başlığı altında (17. madde kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi varlığı dahil - 40. madde ispat hakkı dahil); üçüncü bölümünde 'sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler' başlığı altında (41. madde ailenin korunması dahil - 65. madde sosyal ve ekonomik hakların sınırı dahil) ve dördüncü bölümünde 'siyasi haklar ve ödevler' başlığı altında (66. madde türk vatandaşlığı dahil - 74. madde dilekçe hakki dahil) düzenlenen haklarımız ve ödevlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. ayrı ayrı incelenseydi, anlayıp anlatması daha kolay olurdu, lakin, sanırım anayasayı hazırlayan büyüklerimiz, bazılarının haklardan mı ödevlerden mi olduğuna karar verememiş olmalılar ki, emmeye de gelsin gömmeye de diyerek bu şekilde düzenlemeyi uygun görmüşler. her neyse efendim, netice itibariyle ne olduklarını bilelim ve dahi bizleri makbul vatandaş yapmasa da; makbul vatandaş olmaktansa sıradan insan olmayı yeğleyerek ödevlerimizi yerine getirip haklarımızı arayalım:
  1- kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
  2- zorla çalıştırma yasağı
  3- kişi hürriyeti ve güvenliği
  4- özel hayatın gizliliği
  5- konut dokunulmazlığı
  6- haberleşme hürriyeti
  7- yerleşme ve seyahat hürriyeti
  8- din ve vicdan hürriyeti
  9- düşünce ve kanaat hürriyeti
  10- düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
  11- bilim ve sanat hürriyeti
  12- basın hürriyeti
  13- süreli ve süresiz yayın hakkı
  14- basın araçlarının korunması
  15- kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
  16- düzeltme ve cevap hakkı
  17- dernek kurma hürriyeti
  18- toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  19- mülkiyet hakkı
  20- hak arama hürriyeti
  21- kanuni hakim güvencesi
  22- suç ve cezalara ilişkin esaslar
  23- ispat hakki
  24- temel hak ve hürriyetlerin korunması
  25- ailenin korunması
  26- eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  27- kıyılardan yararlanma
  28- toprak mülkiyeti
  29- tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
  30- kamulaştırma
  31- devletleştirme ve özelleştirme
  32- çalışma ve sözleşme hürriyeti
  33- çalışma hakkı ve ödevi
  34- çalışma şartları ve dinlenme hakkı
  35- sendika kurma hakkı
  36- toplu iş sözleşmesi hakkı
  37- grev hakkı ve lokavt
  38- ücrette adalet sağlanması
  39- sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
  40- konut hakkı
  41- gençliğin korunması
  42- sporun geliştirilmesi
  43- sosyal güvenlik hakkı
  44- sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
  45- yabancı ülkelerde çalışan türk vatandaşları
  46- tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
  47- sanatın ve sanatçının korunması
  48- sosyal ve ekonomik hakların sınırı
  49- türk vatandaşlığı
  50- seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
  51- parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
  52- siyasi partilerin uyacakları esaslar
  53- hizmete girme
  54- mal bildirimi
  55- vatan hizmeti
  56- vergi ödevi
  57- dilekçe hakkı

  3) işlevsel olmayan haklardır,elinizden keyfiyete göre alınması sözkonusudur.

  4) sacmalamak insanin en dogal hakkidir


  5) insanlarin ezilmemesini, demokratik bir ülkede, çağdaş bir şekilde, hayatlarini sürdürmeleri için, yürürlüğe tbmm onayi ile giren, maddelerin toplamina verilen isimdir.

  6) en geniş anlamıyla, anayasaca güvence altına alınmış olan haklardır. özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı gibi ihlal edilmesi istisnalar dışında mümkün olmayan haklardır. İstisnalar diyorum çünkü bizdeki anayasa önce en geniş özgürlükler tanıyarak cümleye başlar sonra "ancak" veya "ama" diyerek bir üst satırda tanınan özgürlükleri daraltır. bu yüzden bizim anayasaya "ana-yasa" değil "ama-yasa" veya "ancak-yasa" demek daha doğru olur.

  örnek; anayasanın 20. ve 21. maddeleridir.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük