Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. macaristan - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  macaristan

  1) başkent:budapeşte

  tarihi: macaristan'ın tarihi, göçebe macar kabilelerinin 896 yılında karpatya bölgesine gelmeleri ve burada yaşamakta olan keltler, romenler, slavlar, hunlar ve avarlarla yapılan uzun savaşlar sonucunda bölgeyi ele geçirmeleri ile başlamıştır. feodal yapıdaki ilk macar devleti 1000 yılında kurulmuş. daha sonra 1041-42 yıllarında moğolların istilasına uğrayarak önemli zararlar görmüştür. orta çağ boyunca oldukça güçlenen macaristan, 1490 yılında kral mazhias'ın ölümüyle birlikte güçsüzlüğe sürüklenmiş ve 1526 yılında; mohaç savaşı i1e osmanlı ımparatorluğu'na yenilmiştir. osmanlıların bölgedeki hakimiyeti 150 yıl sürmüş olup, onların çekilmesinin ardından hapsbug hanedanının imparatorları macaristan'ın da yöneticisi haline gelmişlerdir. uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda avusturya-macaristan ımparatorluğu kurulmuş ve macaristan'a örıemlì ölçüde özerklik tanınmıştır. birinci dünya savaşı'nın başlangıcında bu ımparatorluk dağılmış ve gerek bu esnada, gerek savaş boyunca macaristan topraklarının üçte ikisini kaybetmiştir. ıkinci dünya savaşı'nın başlangıcında ise, almanya'nın macaristan'ın kaybettiği toprakları geri almasını sağlayabileceği inancıyla macaristan bu ülkenin yanında savaşa girmiştir. .ancak. uzun süren mücadelelerden sonra, rusya ordusu tüm :alman birliklerini macaristan'dan çıkararak 4 nisan 1945 tarihinde ülkeyi denetimi altına almıştır. 1 şubat l946 tarihinde cumhuriyet rejimi kurulmuş ve yüksek enflasyonu önlemek için yení bir para birimi (1·forint) benimsenmiştir. cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin yeniden inşa edilmesine ve sanayileşmeye ağırlık verilmiş, ancak tarım sektörünün ihmal edilmesi ve yaşam koşullarının önemli ölçüde kötüye gitmesi 1956 yı1ı ekim ayında silahlı bir ayaklanmaya yol açmıştı. ayaklarıma sonrasında yönetim sisteminde belli değişiklikler yapılmış ve merkezi parti sosvalist (ışçi partisi adı altında yeniden yapılanmıştır. macaristan, demir perde ülkeleri arasında özellikle ekonomik açıdan komünist rejimin en toleranslı biçimde uygulandığı ülke olmuş, özel mülkiyete ve girişimlere belli ölçüde izin verilmiştir. 1980'li yılların sonlarına doğru yaşanan gelişmeler doğrultusunda başlayan reform hareketleri, 1990 yılında serbest piyasa ekonomisine dayalı yeni bir rejimin benimsenmesi ile sonuçlanmıştır. bu tarihten günümüze kadar geçen dönem, devletin küçülmesi ve yeniden yapılanma süreci olarak tanımlanabilir.

  yönetim şekli: ülkenin rejimi, demokratik, çoğulcu, parlamenter sisteme dayalı cumhuriyettir. milletvekilleri iki turlu genel seçimlerle dört yılda bir seçilmekte olup, halihazırda parlamentoda 386 milletvekili bulunmaktadır. parlamento, yasama görevinin yanısıra, cumhurbaşkanı'nı seçme, bakanlar kurulu üyelerini, anayasa mahkemesi üyelerini, ulusal banka başkanını, yüksek mahkeme başkanını ve cumhuriyet başsavcısını atama, hükümet programını kabul etme, bütçeyi ve uluslararası anlaşmaları onaylama gibi önemli yetkilere sahiptir. ülkede halihazırda, son seçimlerde en çok oy alan iki parti olan macaristan sosyalist partisi ile hür demokratlar birliği partisinden oluşan bir koalisyon hükümeti iktidarda bulunmaktadır. bu partilerden ilkinin parlamentodaki milletvekili sayısı 209, ikincisinin ise 69'dur.

  etnik yapı: resmi rakamlara göre, ülkedeki azınlıkların toplam nüfus (yaklaşık 10 milyon) içindeki payları %2.2 civarındadır. sözkonusu azınlıkların başında çingeneler (%1.371), almanlar (%0.29) ve hırvatlar (%0.13) gelmektedir. bununla birlikte, ülkedeki çeşitli özel ve etnik kuruluşlara yapılan araştırmalarda, azınlıkların paylarının yukarıda verilen resmi rakamların çok üzerinde olduğu iddia edilmektedir.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük